اخبار2018-11-03T11:45:53+03:30

دومین دانشجوی مرکز آموزش خلبانی فراسپهر ایرانیان موفق به انجام اولین پرواز Solo توسط هواپیمای پیکا1 شد

دومین دانشجوی مرکز آموزش خلبانی فراسپهر ایرانیان موفق به انجام […]

پس از اخد مجوز ATOC ، اولین دانشجوی مرکز آموزش فراسپهر ایرانیان توسط هواپیمای پیکا1 SOLO شد

پس از اخذ مجوز ATOC و طی مراحل پیش از […]