زمینه های همکاری

  • طراحی و ساخت هواپیمای مختلف در کلاسها و رده فوق سبک، ASTM-LSA و CD-VLA و FAR-23
  • طراحی و ساخت قطعات کامپوزیت و فلز برای هواپیما و هلیکوپتر
  • طراحی و ساخت قالب هواپیما
  • آزمایشات سازه و پروازی به همراه گواهی نامه و تهیه مستنهدات فنی
  • تهیه طرح توجیه اقتصادی
  • انتقال دانش فنی
  • تولید تحت لیسانس و فروش